top of page

תקנון שימוש באתר

רכישה באתר זה מהווה הסכמה לקבלת אי-מיילים שיווקיים שנוגעים לפעילות החברה או www.u-print.co.il החברות המוחזקות בידי בעליה. אתר הדפוס המקוון המתקדם

להלן: ("האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט אשר במסגרתו מתנהלת מכירת מוצרים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט
בעלת האתר הנה חברת "יו-פרינט" מס` ע.מ. 053060679

מכירת המוצרים באתר מנוהלת בידי חברת "יו-פרינט"  (להלן "החברה")

תקנון זה, מגדיר פעולה באתר, ככל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר יו-פרינט - הדפוס האינטרנטי המתקדם בישראל

כל גולש המבצע פעולה באמצעות ובאתר מצהיר בזאת כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות ומקבלם כמות שהם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד חברת יו-פרינט, בעליה  ו/או מפעיליו של האתר ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות של בעלי האתר על פי המוגדר בתקנון זה ועל-פי כללי  השתתפות המצויינים בתקנון זה

:פרטי הגולש ופרטי פעולת הרכישה
בעת ביצוע הפעולה באתר יו-פרינט יידרש הגולש להקליד את הפרטים הבאים למערכת: שם פרטי ומשפחה, שם החברה, יישוב, מיקוד, טלפון, פלאפון, דואר אלקטרוני (אי-מייל), ופרטי כרטיס האשראי לחיוב

 

 על-פי חוקי מדינת ישראל מסירת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. יו-פרינט תנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים אישיים כוזבים, לרבות  תביעות נזיקין בגין נזקים שנגרמו או שעלולים היו להיגרם לחברת יו-פרינט

 

מס` כרטיס האשראי ופרטי הרוכשים מועברים באופן מוצפן אל חברות כרטיסי האשראי ואינם נשמרים בשום אופן ו/או צורה במאגרי המידע הממוחשבים או הפיזיים של יו-פרינט לאחר ביצוע התשלום בעד העסקה

 

יו-פרינט תימנע במידת האפשר ממסירת פרטי הגולש ו/או הרוכש לצד שלישי, אלא אם על פי צו שיפוטי היא תהיה מחויבת לעשות כן, או אם תעמוד בפני האיום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין פעולות שעשה הגולש ו/או הרוכש באתר חברת יו-פרינט. במקרים שכאלה תהיה חברת יו-פרינט רשאית למסור את פרטי הגולש ו/או הרוכש לצד השלישי הטוען וזאת בהתאם להוראות הצו השיפוטי ולחוקי מדינת ישראל
 

 

חברת יו-פרינט תהא רשאית להשתמש בפרטי הגולש לצרכים של שיפור השירות שהיא מציעה לו באתר יו-פרינט, וכן ליצירת קשר עם הגולש והתאמת האתר יו-פרינט להעדפותיו ולצרכיו האישיים. יו-פרינט לא תעביר בשום אופן ו/או צורה מידע למפרסמים שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ הגולש בכך
 

:יו-פרינט תהא רשאית להעביר את פרטי הלקוח/הגולש במקרים הבאים

העברת פרטי העסקה באופן מוצפן אל חברת האשראי לצורך חיוב ותשלום -

העברת פרטי הלקוח (שם פרטי ומשפחה, שם החברה, כתובת ,מס` טלפון ומס` פלאפון -

 לחברות השילוח הפועלות מטעמה לצורך אספקת המוצר במהירות ובייעילות המירבית


:המוצרים המוצעים למכירה במסגרת האתר יו-פרינט

המוצרים המוצעים באתר יו-פרינט, מלווים לרוב במפרט טכני וניתן לראות את תמונות המוצרים הללו כמו גם תיאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע

אם ברצונו של הגולש לקבל פרטים נוספים אודות המוצרים ו/או השירותים המוצעים לו  במסגרת האתר, הוא יוכל לקבלם באמצעות התקשרות טלפונית למוקד יו-פרינט

בטלפון מס': 077-5007255

התמונות המוצגות באתר יו-פרינט הינן תמונות להמחשה בלבד וייתכנו שינויים קלים בין התמונות המופיעות לבין המוצרים בפועל.

 

תנאים נוספים לתקנון זה

חברת יו-פרינט לא תשא באחריות כלשהי לא במישרין ולא בעקיפין למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד ואופן אספקתם

 

חברת יו-פרינט  לא תשא באחריות כלשהי לא במישרין ולא בעקיפין לכל מקרה אשר בו רכישה של גולש או ניסיון רכישה של גולש לא תתקבל במערכת מסיבה כלשהי ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהגולש לרכוש מוצרים באמצעות אתר יו-פרינט באופן מקוון או טלפוני

 

חברת יו-פרינט לא תשא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית ואסורה המתבצעת על ידי הגולשים באתר יו-פרינט ו/או המשתתפים במכירה ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של חברת יו-פרינט

 

חברת יו-פרינט שומרת לעצמה את הזכות המלאה לסגור את האתר ולבטל את המכירות בו על פי שיקול דעתה הבלעדי, באם יתברר לה שבוצעה ו/או מתבצעת ו/או עלולה להתבצע באתר פעילות בלתי חוקית ו/או אסורה ו/או כזו העלולה לפגוע בחברת יו-פרינט, במוניטין שלה ובשמה הטוב ו/או בצנעת הפרט של מי מעובדיה וגולשי האתר

 

חברת יו-פרינט שומרת לעצמה את הזכות המלאה לעדכן ולשנות את מחירי המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה ללא כל הודעה מוקדמת

 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, במידה וגורמים כלשהם ו/או אירועים אשר אינם בשליטת חברת יו-פרינט ו/או בעליה החוקיים ו/או מפעילי האתר מטעמה ו/או עובדיה ימנעו ו/או יעכבו את קיום מכירת ו/או אספקת המוצרים הנרכשים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועד שנקבע, ו/או אם יפגעו תקלות במערכות מחשוב ו/או במערכות הטלפון  הקווי ו/או הסולולרי  ו/או כל גורם ו/או גוף תקשורת אחר בהשלמת ומיצוי תהליך הרכישה והקנייה, ו/או אם בשל פעולת איבה, טרור ו/או השבתה ו/או שביתה ו/או גיוס מילואים ו/או אסונות טבע, שריפה, שטפונות, פגעי מזג אוויר, ו/או כל גורם או אירוע אחר שהינו בגדר כוח עליון יפגע ו/או ימנע את השלמת תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים כלשהם בהיטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן ו/או בשיעורי המס הקבועים במדינת ישראל, תהא רשאית אך לא חייבת בשום אופן ו/או צורה, חברת יו-פרינט להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה

במידה וייחולו טעויות בהדפסה ו/או בתיאור המוצרים, ו/או במחירי המוצרים, ו/או בתנאי התשלום וחיוב, ו/או בתמונת המוצר המופיע באתר ו/או בפרסומים אחרים מטעם חברת       יו-פרינט או מי מטעמה ו/או בכל חומר הדפסה אחר ו/או בכל מידע טקסטואלי ו/או ויזואלי מטעם חברת יו-פרינט או מי מטעמה, או בקבלת נתונים מגולש ו/או קבוצת גולשים   המבצעים פעולה כלשהי באתר חברת יו-פרינט, רשאית חברת יו-פרינט, אך לא חייבת בשום אופן ו/או צורה, לבטל את הרכישה הספציפית ו/או כל רכישה אחרת

ביטול עסקה

     לא ניתן לבטל עסקה לאחר אישורה -
יהיה ניתן לבטל עסקה רק במקרה שהמוצר עדיין לא הודפס וזאת לאחר
    בדיקה עם שירות הלקוחות במס': 077-5007255
 

אספקת מוצרים
      באמצעות דואר רשום: 3-5 ימי עסקים
      באמצעות שליח: 2-3 ימי עסקים

אחריות
    יו-פרינט לא תהיה אחראית על טעויות כתיב שאושרו ע"י הלקוח
    אם במקרה המוצר מגיע פגום ללקוח, יהיה רשאי הלקוח וזאת לאחר בדיקה
    עם שירות הלקוחות, לבקש הדפסה חוזרת 

bottom of page