תנאי שימוש באתר

תקנון האתר ותנאי שימוש.

תקנון האתר ותנאי שימוש

רכישה באתר זה מהווה הסכמה לקבלת אי-מיילים שיווקיים שנוגעים לפעילות החברה או החברות האחרות המוחזקות בידי בעליה.

חברת יו-פרינט מקדמת את פניכם בברכה בכניסתכם לאתר - www.u-print.co.il - אתר הדפוס המקוון המתקדם בישראל.

אתר  www.u-print.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט אשר במסגרתו מתנהלת מכירת מוצרים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. 
בעלת האתר הנה חברת "יו-פרינט" מס` ע.מ. 053060679.

מכירת הממוצרים באתר מנוהלת בידי חברת "יו-פרינט"  (להלן "החברה").

תקנון זה, מגדיר פעולה באתר, ככל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר יו-פרינט - הדפוס האינטרנטי המתקדם בישראל.

כל גולש המבצע פעולה באמצעות ובאתר מצהיר בזאת כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות ומקבלם כמות שהם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד חברת יו-פרינט, בעליה  ו/או מפעיליו של האתר ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות של בעלי האתר על פי המוגדר בתקנון זה ועל-פי כללי  השתתפות המצויינים בתקנון זה.

 

3 פרטי הגולש ופרטי פעולת הרכישה

בעת ביצוע הפעולה באתר יו-פרינט יידרש הגולש להקליד את הפרטים הבאים למערכת: שם פרטי ומשפחה, שם החברה, יישוב, מיקוד, טלפון, פלאפון, דואר אלקטרוני (אי-מייל), ופרטי כרטיס האשראי לחיוב.

■ על-פי חוקי מדינת ישראל מסירת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. יו-פרינט תנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים אישיים כוזבים,לרבות  תביעות נזיקין בגין נזקים שנגרמו או שעלולים היו להיגרם לחברת "יו-פרינט".

■ מס` כרטיס האשראי ופרטי הרוכשים מועברים באופן מוצפן אל חברות כרטיסי האשראי ואינם נשמרים בשום אופן ו/או צורה במאגרי המידע הממוחשבים או הפיזיים של יו-פרינט לאחר ביצוע התשלום בעד העסקה.

■ יו-פרינט תימנע במידת האפשר ממסירת פרטי הגולש ו/או הרוכש לצד שלישי, אלא אם על פי צו שיפוטי היא תהיה מחויבת לעשות כן, או אם תעמוד בפני האיום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין פעולות שעשה הגולש ו/או הרוכש באתר חברת יו-פרינט. במקרים שכאלה תהיה חברת יו-פרינט רשאית למסור את פרטי הגולש ו/או הרוכש לצד השלישי הטוען וזאת בהתאם להוראות הצו השיפוטי ולחוקי מדינת ישראל.

 

■ חברת יו-פרינט תהא רשאית להשתמש בפרטי הגולש לצרכים של שיפור השירות שהיא מציעה לו באתר יו-פרינט, וכן ליצירת קשר עם הגולש והתאמת האתר יו-פרינט    להעדפותיו ולצרכיו האישיים. יו-פרינט לא תעביר בשום אופן ו/או צורה מידע למפרסמים שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ הגולש בכך.

 

■ יו-פרינט תהא רשאית להעביר את פרטי הלקוח/הגולש במקרים הבאים:

   ● העברת פרטי העסקה באופן מוצפן אל חברת האשראי לצורך חיוב ותשלום.

   ● העברת פרטי הלקוח (שם פרטי ומשפחה, שם החברה, כתובת ,מס` טלפון ומס` פלאפון) לחברות השילוח הפועלות מטעמה לצורך אספקת המוצר במהירות ובייעילות המירבית.
 


3
 המוצרים המוצעים למכירה במסגרת האתר יו-פרינט 

  • המוצרים המוצעים באתר יו-פרינט, מלווים לרוב במפרט טכני וניתן לראות את תמונות המוצרים הללו כמו גם תאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע.
  • אם ברצונו של הגולש לקבל פרטים נוספים אודות המוצרים ו/או השירותים המוצעים לו במסגרת האתר, הוא יוכל לקבלם באמצעות התקשרות טלפונית         למוקד יו-פרינט : 077-5007255.
  • התמונות המוצגות באתר יו-פרינט הינן תמונות להמחשה בלבד וייתכנו שינויים קלים בין התמונות המופיעות לבין המוצרים בפועל.

3 תנאים נוספים לתקנון זה

  • חברת יו-פרינט לא תשא באחריות כלשהי לא במישרין ולא בעקיפין למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד ואופן אספקתם.
  • חברת יו-פרינט  לא תשא באחריות כלשהי לא במישרין ולא בעקיפין לכל מקרה אשר בו רכישה של גולש או ניסיון רכישה של גולש לא תתקבל במערכת מסיבה כלשהי ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהגולש לרכוש מוצרים באמצעות אתר יו-פרינט באופן מקוון או טלפוני.
  • חברת יו-פרינט לא תשא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית ואסורה המתבצעת על ידי הגולשים באתר יו-פרינט ו/או המשתתפים במכירה ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של חברת יו-פרינט.
  • חברת יו-פרינט שומרת לעצמה את הזכות המלאה לסגור את האתר ולבטל את המכירות בו על פי שיקול דעתה הבלעדי, באם יתברר לה שבוצעה ו/או מתבצעת ו/או עלולה להתבצע באתר פעילות בלתי חוקית ו/או אסורה ו/או כזו העלולה לפגוע בחברת יו-פרינט, במוניטין שלה ובשמה הטוב ו/או בצנעת הפרט של מי מעובדיה וגולשי האתר.
  • חברת יו-פרינט שומרת לעצמה את הזכות המלאה לעדכן ולשנות את מחירי המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה ללא כל הודעה מוקדמת.
  • מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, במידה וגורמים כלשהם ו/או אירועים אשר אינם בשליטת חברת יו-פרינט ו/או בעליה החוקיים ו/או מפעילי האתר מטעמה ו/או עובדיה ימנעו ו/או יעכבו את קיום מכירת ו/או אספקת המוצרים הנרכשים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועד שנקבע, ו/או אם יפגעו תקלות במערכות מחשוב ו/או במערכות הטלפון  הקווי ו/או הסולולרי  ו/או כל גורם ו/או גוף תקשורת אחר בהשלמת ומיצוי תהליך הרכישה והקנייה, ו/או אם בשל פעולת איבה, טרור ו/או השבתה ו/או שביתה ו/או גיוס מילואים ו/או אסונות טבע, שריפה, שטפונות, פגעי מזג אוויר, ו/או כל גורם או אירוע אחר שהינו בגדר כוח עליון יפגע ו/או ימנע את השלמת תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים כלשהם בהיטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן ו/או בשיעורי המס הקבועים במדינת ישראל, תהא רשאית אך לא חייבת בשום אופן ו/או צורה, חברת יו-פרינט להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה וייחולו טעויות בהדפסה ו/או בתיאור המוצרים, ו/או במחירי המוצרים, ו/או בתנאי התשלום וחיוב, ו/או בתמונת המוצר המופיע באתר ו/או בפרסומים אחרים מטעם חברת       יו-פרינט או מי מטעמה ו/או בכל חומר הדפסה אחר ו/או בכל מידע טקסטואלי ו/או ויזואלי מטעם חברת יו-פרינט או מי מטעמה, או בקבלת נתונים מגולש ו/או קבוצת גולשים   המבצעים פעולה כלשהי באתר חברת יו-פרינט, רשאית חברת יו-פרינט, אך לא חייבת בשום אופן ו/או צורה, לבטל את הרכישה הספציפית ו/או כל רכישה אחרת.

3 ביטול עסקה
    

     לא ניתן לבטל עסקה לאחר אישורה.
     יהיה ניתן לבטל עסקה רק במקרה שהמוצר עדיין לא הודפס וזאת לאחר
     בדיקה עם שירות הלקוחות   077-5007255
 

3 אספקת מוצרים
  
       באמצעות דואר רשום: 3-5 ימי עסקים
       באמצעות שליח: 2-3 ימי עסקים

3 אחריות  

     יו-פרינט לא תהיה אחראית על טעויות כתיב שאושרו ע"י הלקוח
     אם במקרה המוצר מגיע פגום ללקוח, יהיה רשאי הלקוח וזאת לאחר בדיקה
     עם שירות הלקוחות, לבקש הדפסה חוזרת